Şedinţă Guvern 30 mai. Lista proiectelor aprobate

Guvernul Dăncilă
Guvernul Dăncilă

Informaţie de presă privind actele normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa din 30 mai 2019

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Poliţiei Române la Reţeaua Poliţiilor Rutiere din Europa - TISPOL, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile interguvernamentale la care România este parte

2. PROIECT DE LEGE privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

3. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal

4. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

5. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local

6. PROIECTUL LEGII Resurselor Hidrominerale

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune şi obiective - 2019-2029

2. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

3. HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Sanatoriul Balnear de Recuperare Techirghiol, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

4. HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice şi valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi trecerea unei părţi a imobilului din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

5. HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative în domeniul programelor guvernamentale de garantare în numele şi în contul statului

6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, prin scrisoarea semnată la Tokyo la 5 februarie 2019 şi la Bucureşti la 15 februarie 2019 la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni - Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010

7. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.620/2013 privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "Varianta ocolitoare a oraşului Bacău, pe DN2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a oraşului Braşov, pe DN 1", "Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a oraşului Reghin, pe DN 16 şi DN 15" şi "Varianta ocolitoare a oraşului Târgu Mureş, pe DN 13 şi DN 15", precum şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Varianta de ocolire Bacău", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 620/2013

8. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa

9. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Modernizarea centurii rutiere a Municipiului Bucureşti între A1 - DN7 şi DN2 - A2", precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2010

10. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române"

11.HOTĂRÂRE privind declasificarea informaţiilor cuprinse în documentele referitoare la activitatea Ministerului Apelor şi Pădurilor

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la bugetul Centrului Regional al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Diplomaţie Preventivă în Asia Centrală în vederea sprijinirii finanţării proiectului "Consolidarea cooperării în folosirea cursurilor de apă transfrontaliere din bazinul Mării Aral"

13. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

14. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituţionale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcţionarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa - SHAPE

15. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru perioada 05 aprilie-31 decembrie 2018 şi anul 2019 către Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare (DAC) al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE

16. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Alexandru cel Bun, judeţul Neamţ

17. HOTĂRÂRE privind rechemarea şi numirea unui consul general

18. HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 1,0517 ha, pentru aprobarea ocupării temporare pe o perioadă de 10 ani a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de 146,0177 ha şi pentru aprobarea ocupării temporare pentru o perioadă de 2 ani a terenului din fondul forestier naţional în suprafaţă de 4,3016 ha de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA, în vederea realizării obiectivului "Trecerea la tensiunea de 400kV a axului Porţile de Fier -Reşiţa-Timişoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porţile de Fier-Anina-Reşiţa"

19. HOTĂRÂRE pentru instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare

20. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

21. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii "Telecomunicaţii CFR" SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

22. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "CFR - Călători" SA aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

23. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

24. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

25. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

26. HOTĂRÂRE privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru finanţarea în anul 2019 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

27.HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Ministerului Justiţiei

28. HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes"

29. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2018

30. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către Hornea Sorin-Ionel-Florin

31. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către Costandache Ticu

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Proiectele prezentate de România în cadrul Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări, Slovenia, 5-6 iunie 2019

2. MEMORANDUM cu tema: Finalizarea negocierilor şi semnarea modificării, prin schimb de scrisori, a Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii privind Sprijinul pentru Proiecte, semnat la Luxemburg la 21 decembrie 2015 şi la Bucureşti la 23 decembrie 2015

3. MEMORANDUM cu tema: "Aprobarea Negocierii Acordului de cooperare privind prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Securităţii Publice al Republicii Populare Chineze

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Programului executiv de cooperare ştiinţifică şi tehnologică între Ministerul Cercetării şi Inovării din România şi Consiliul pentru Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică din Turcia

5. MEMORANDUM cu tema: aprobarea raportului negocierii documentelor aferente împrumutului privind îmbunătăţirea rezilienţei şi a răspunsului la situaţii de urgenţă, în valoare de 50 milioane euro şi aprobarea raportului negocierii documentelor aferente împrumutului privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă, în valoare de 40 miloane euro, acordate României de către Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD); aprobarea semnării textelor negociate ale Acordurilor de împrumut dintre România şi BIRD; acordarea împuternicirilor de semnare a Acordurilor de împrumut, Ministrului Finanţelor Publice

6. MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante "Cadru eficace de management al riscului de dezastre", prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)

7. MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante "Cadru de politică strategic pentru sistemul de educaţie şi formare, la toate nivelurile", prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE cu privire la 37 iniţiative legislative parlamentare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2022 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: publicitate@dcnews.ro


cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0