Gabriela Firea, ședință la Primăria Capitalei

Primarul General, Gabriela Firea, a convocat şedinţa ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureşti mâine, 26 septembrie, începând cu ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind înființarea Rețelei Metropolitane de creșe și grădinițe pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale

2.Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de îngrijiri paliative „Sf. Atanasie"

3.Proiect de hotărâre privind introducerea Spitalului Clinic „Colțea" în rețeaua metropolitană „Sfânta Agatha" de centre pentru screeningul cancerului de sân și al cancerului de col uterin

4.Proiect de hotărâre privind împuternicirea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București de către Consiliul General al Municipiului București pentru demararea procedurii de achiziție de imobile cu destinație socială

5.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București actriței Cezara Dafinescu

6.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București actorului Gheorghe Mihăiță

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Lucrări de intervenție și reabilitare Secția de psihiatrie XI și neurologie pediatrică clădirea I și II și extindere neurologică pediatrică clădirea I și II", pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia"

8.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ,,Reabilitare corp A și B Maternitatea Bucur" – str. Bucur nr. 10 (corp A) și nr. 19 (corp B), sector 4

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico –economici aferenți obiectivului de investiții „Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș"

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru 51 blocuri din sectorul 6, în vederea înscrierii în Programul local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul București

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții „Penetrație Prelungirea Ghencea – Domnești și Supralărgire Bulevardul Ghencea între str. Brașov și Terminal Tramvai 41"

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare și consolidare pasaj denivelat suprateran Pod Grant"

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ,,Extindere corp C1 Liceul Teoretic Ștefan Odobleja, cu un corp având regim de înălțime P+3E" str. Dorneasca nr. 7A, sector 5, București

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de realizare a unor săli multifuncționale (sportive/culturale)

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici aferenți aplicației ,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă - Lotul 1 și Lotul 2 din Municipiul București"

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatori tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții ,,Împrejmuirea, igienizarea, salubrizarea și dotarea cu camere video a terenului din str. Chitila f.n., Tarlaua A912, sectorul 1, în baza Hotărârii C.G.M.B. 323/31.10.2016"

17.Proiect de hotărâre privind avizarea studiului de oportunitate și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare – activitatea de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București

18.Proiect de hotărâre privind avizarea studiului de oportunitate referitor la modalitatea de gestiune și a Regulamentului Serviciului de Iluminat Public în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București

19.Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București

20.Proiect de hotărâre privind acordul de cooperare între Municipiul București, prin Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive – PROEDUS și Asociația Culturală Ludmila Vidrașcu în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Centenarul Marii Uniri Explicat Tinerilor"

21.Proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul București și Ministerul Culturii în vederea finanțării și realizării în comun a unor programe/proiecte care au ca scop promovarea valorilor naționale și facilitarea unei mai bune cunoașteri culturale atât la nivel național cât și în plan local

22.Proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul București și Federația Română de Lupte în vederea organizării Campionatului Mondial de Lupte seniori U23 la București în perioada 10 – 18.11.2018

23.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 250/04.05.2018 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului Pod CF Constanța Km 4+327 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București

24.Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Administrației Naționale „Apele Române" în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a unei suprafețe de teren din imobilul situat în Șoseaua Virtuții nr. 69, sectorul 6, București în vederea realizării obiectivului de investiții „Penetrație Splaiul Independenței – Ciurel – Autostrada București – Pitești"

25.Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Sector 2, în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București, a imobilului ,,Teatrul de Vară" situat în str. Arh. Hârjeu nr. 61, sector 2, în vederea amenajării unor spații de vizionare și fan – zone pentru UEFA EURO 2020

26.Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în Calea Șerban Vodă nr. 164 – 168, sector 4 din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București

27.Proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Centrului pentru Tineret al Municipiului București a spațiului cu altă destinație situat în imobilul din Șos. Ștefan cel Mare nr. 38, sector 2

28.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, a imobilului - teren situat în șos. Ștefan cel Mare nr. 19B, sector 2, înscris în cartea funciară nr. 237264 și a imobilului - teren situat în șos. Ștefan cel Mare nr. 19C, sector 2, înscris în cartea funciară nr. 237379

29.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 586/22.11.2017 privind atribuirea denumirii de ,,Parcul Centenarului" spațiului verde situat în sectorul 5, la intersecția arterelor de circulație Str. Dr. Dumitru Bagdasar, Str. Nicolae Paulescu și Str. Dr. Gheorghe Marinescu și darea în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București

30.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a terenului ocupat de spații verzi, situat între Lacul Floreasca și Calea Floreasca, sector 1, reprezentând secțiune din imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 263454

31.Proiect de hotărâre privind declararea terenului în suprafață de 759 mp situat în Bd. Ion Mihalache nr. 126, sector 1, ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București și transmiterea acestuia din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării stării de indiviziune, cu sultă și însușirea raportului de evaluare a imobilului situat în str. Dimitrie Onciul nr. 3, sector 2, stabilirea contravalorii sultei

33.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a sculpturii Bust Mareșal Alexandru Averescu și darea în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniul Turistic

34.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de Vacanță Succesorală nr. 66/15.05.2018, situat în București, Bd. Schitu Măgureanu nr. 27-33, sc. B, et. 5, ap. 78, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

35.Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de Vacanță Succesorală și de legatar nr. 72/17.09.2018, situat în București, Str. Luigi Cazzavillan nr. 33, s1 și transmiterea acestuia în administrarea Muzeului Național al Literaturii Române

36.Proiect de hotărâre privind încadrarea apartamentelor nr. 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70 situate în B-dul 13 Septembrie nr. 225, Bloc V53 (Ansamblul 13 Septembrie – Ghencea) ca locuințe de serviciu

37.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 418/2018 privind stabilirea destinației de locuință de necesitate pentru locuințele care sunt 100% proprietatea Municipiului București, rezultate din Certificatele de vacanță succesorală

38.Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al sectorului 5 să efectueze toate operațiunile necesare pentru dezmembrarea imobilului situat în str./șos. Antiaeriană (fost nr. 38) nr. 6, sector 5, înscris în cartea funciară nr. 234655

39.Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea Municipiului București situat adiacent proprietății din strada Ștefan Negulescu nr. 31, sector 1 în suprafață de 26 mp, necesar extinderii locuinței

40. Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea Municipiului București situat adiacent proprietății din Calea Griviței nr. 183, sector 1 în suprafață de 75 mp, necesar extinderii locuinței

41.Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a achiziționării imobilului situat în str. Batiștei nr. 14, sector 2, București

42.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Piscului nr. 14, sector 1

43.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Odei nr. 72 – 74, sector 4, București

44.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Șos. Orhideelor nr. 62, Lot 2, sector 1

45.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Traian nr. 125 (125B nr. provizoriu), sector 2

46.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Barbu Văcărescu nr. 164E, sector 2

47.Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A.

48.Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Parking București S.A.

49.Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Imobiliara București S.A.

50.Proiect de hotărâre privind majorarea sumelor repartizate bugetelor sectoarelor Municipiului București a sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțate locală, conform Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat și O.U.G. nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018

51.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică București

52.Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Teatrului "C.I. Nottara"

53.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București

54.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra"

55.Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 2 și nr. 6 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 567/23.08.2018 privind aprobarea structurilor organizatorice ale unor spitale aflate în administrarea municipalității, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

56.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului de Revistă „Constantin Tănase"

57.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural „EXPO ARTE"

58.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului de Comedie

59.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului de Animație Țăndărică

60.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului Odeon

61.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București

62.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Fondului Imobiliar

63.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 304/2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului General, în aparatul permanent de lucru al Consiliului General al Municipiului București, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

64.Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu Asociația ART Conservation Support în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural – artistic Pași către renașterea Muzeului Teatrului Românesc

65.Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu asociația Salonul de Proiecte în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural Arhiva fotografică și istoria în transformare

66.Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu Fundația Calea Victoriei 2007 în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural – artistic Caravana Centenar

67.Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural 100 de ani în 100 de concerte

68.Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu Asociația Ance Europe în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului 100 de ani de Gândire Filosofică Românească

69.Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu SC Raccourci SRL în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural Memoria Marelui Război și a Marii Uniri în București

70.Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu Uniunea Artiștilor Plastici din România în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural artistic Grafica Românească 2018 sub Semnul Unirii

71.Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 pentru aprobarea asocierii cu Fundația Lowendal în vederea finanțării și derulării în comun a Proiectului România 100: Scenografie. Pictură. Costum.

72.Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația pentru Educație Teofor, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului "Destinul European al României" în perioada octombrie – decembrie 2018

73.Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația pentru Educație și Sănătate Mens Sana, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului „Rădăcini sănătoase, orizonturi largi", în perioada octombrie – decembrie 2018

74.Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Asociația 1001 Arte, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului cultural – artistic "Calea Victoriei 91 – 93", în perioada octombrie – decembrie 2018

75.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 3

76.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 1, Sector 2

77.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 2, Sector 2

78.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 4, Sector 4

79.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 5, Sector 3

80.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială "Sfântul Nicolae", sector 4

81.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 7, Sector 1

82.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 8, Sector 1

83.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 10, Sector 1

84.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu", Sector 6

85.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Vedere, Sector 2

86.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială pentru Surzi, Nr. 1, Sector 1

87.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz "Sfânta Maria", sector 6

88.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special Regina Elisabeta, Sector 2

89.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Liceul Tehnologic Special Nr. 3, Sector 2

90.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială, Nr. 2, Sector 2

91.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București, ca membri în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Profesională Specială, Nr. 3, Sector 2

92.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant a Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Grădinița Specială pentru Hipoacuzici, Nr. 65, Sector 1

93.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant a Consiliului General al Municipiului București, ca membru în Consiliul de Administrație al unității de învățământ special de stat Școala Gimnazială Specială nr. 9, Sector 5

94.Întebări, interpelări

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2023 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0