Reforma rurală a României, așteptată prin Regio

DCNews Team / 13 mai 2019 / 13:35 Salveaza PDF Comentarii
Descriere foto:

Premisele creării sistemului unic de cadastru şi carte funciară

Evidența incompletă de cadastru și carte funciară la nivelul întregii țări a afectat în timp dezvoltarea economică a țării, securitatea tranzacțiilor imobiliare, a ipotecilor, dezvoltarea investițiilor, a infrastructurii, agriculturii dar și accesarea de fonduri europene. 

De asemenea, acest aspect a creat riscul unor efecte negative asupra acordării în timp util a subvenţiilor în agricultură, acordării de facilităţi pentru fermierii români, astfel încât sectorul agricol să devină un motor de creștere economică și o sursă de locuri de muncă pentru populația din mediul rural.

Lipsa unei evidente complete a tuturor imobilelor a fost cauzată si de faptul au existat trei sisteme de publicitate imobiliară la nivelul țării, în funcție de regiune, iar bazele sistemului unic și unitar de publicitate imobiliară, au fost create prin Legea nr. 7 din 1996 a cadastrului si a publicității imobiliare, a cărei implementare a fost demarată în iulie 1999.

Procesul universalizării instituției cărților funciare pentru întreg teritoriul țării a fost însă anevoios și s-a derulat în paralel cu supraviețuirea vechilor reglementări privind publicitatea imobiliară.

De asemenea, procedura înregistrării la cerere a imobilelor în cadastru și cartea funciară, era costisitoare pentru cetățeni, astfel că, înregistrarea sporadică nu putea constitui un mod de definitivare a evidenței de cadastru și carte funciară la nivelul țării, iar în mediul rural modalitatea de aplicare a legilor fondului funciar a generat impedimente la întocmirea documentațiilor cadastrale, ca urmare a dificultății identificării și delimitării cu certitudine a amplasamentelor parcelelor în tarla.

Din aceste motive, cu preponderență în ultimii trei ani, Statul Român, prin unica autoritate în domeniu, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a luat măsuri pentru îmbunătățirea legislației și accelerarea înregistrării imobilelor în registrul unic de evidență a imobilelor de pe întreg teritoriul țării, creat la nivel național denumit sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Pentru dezvoltarea acestui sistem de evidenta unic la nivel național, a fost necesar ca ANCPI sa beneficieze de capacitatea financiară și de cadrul normativ specific necesar pentru punerea în aplicare a celor mai eficiente metode de înregistrare a proprietăţilor imobiliare.

Soluții identificate pentru realizarea unei evidențe complete a imobilelor

Soluția optimă identificată pentru accelerarea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a fost realizarea cadastrului general, care presupune înregistrarea tuturor acestora, fără costuri pentru cetățeni.

Înregistrarea tuturor terenurilor și clădirilor din România în registrul unic la nivel național, constituie totodată singura soluție pentru revitalizarea pieței imobiliare, precum și pentru dezvoltarea creditului agricol.

Definirea, scopul și beneficiile Programului naţional

Pentru înscrierea tuturor imobilelor din România în registrul unic la nivel național, ANCPI implementează Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), program multianual, aprobat în anul 2015, prin Hotărârea Guvernului nr. 294/2015.

PNCCF reprezintă un obiectiv asumat de Statul Român, al cărui scop este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin realizarea planului cadastral și deschiderea cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale.

Acest program național se finanțează din venituri proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, precum și din fonduri externe nerambursabile, cu mențiunea că, bugetul local al primăriilor poate constitui o altă sursă de finanțare.

Finanțarea din fonduri externe nerambursabile, în cuantum de aproximativ 312 milioane euro, este prevăzută pentru cadastrarea a 660 UAT - uri din mediul rural, prin Proiectul major inclus în Axa prioritară 11 din Programul Operațional Regional 2014-2020, denumit “ Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România.”

Ulterior aprobării PNCCF au fost întreprinse măsuri pentru derularea accelerată a lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate din veniturile proprii ale ANCPI, cu prioritate pentru terenurile agricole, în scopul sprijinirii implementării schemelor de plăți, prin intabularea gratuită a terenurilor agricole ce fac obiectul subvențiilor, până în anul 2020.

Beneficiile PNCCF pentru statul român, cetățeni și investitori constau în:

  • realizarea planului cadastral complet, prin reflectarea situației reale a imobilelor, a amplasamentelor, limitelor și a suprafeţelor acestora și deschiderea gratuită a cărților funciare;
  • asigurarea gratuității totale la intabularea dreptului de proprietate pentru proprietari, precum şi plata costurilor necesare dezbaterii succesiunilor;
  • înscrierea posesiei în lipsa actelor de proprietate;
  • creșterea siguranței circuitului civil al proprietăților imobiliare;
  • asigurarea premiselor dezvoltării rapide a proiectelor de infrastructură;
  • asigurarea condițiilor pentru comasarea terenurilor, agricultura românească având nevoie de formarea unor proprietăți mari agricole, pentru o mai bună exploatare a acestora de către fermieri;
  • realizarea unei evidenţe actualizate a domeniului public şi privatal unităților administrativ - teritoriale și al statului român;
  • atragerea investitorilor ca urmare a clarificării situației juridice şi tehnice a imobilelor.

 

Sprijinirea înregistrării gratuite a proprietăților din mediul rural prin REGIO

Obiectivul statului român și al ANCPI, care implementează PNCCF, este ca până în anul 2023, prin lucrările de înregistrare sistematică finanțate din veniturile proprii ale ANCPI și din fonduri externe nerambursabile, prin Proiectul major inclus în Axa prioritară 11 din Programul Operațional Regional 2014-2020, să se finalizeze înregistrarea imobilelor din toate UAT- urile din România. 

AXA prioritară 11 denumită ”Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară” a fost inclusă în Programul Operațional Regional 2014-2020, deoarece a fost stabilită ca prioritate de finanțare “Dezvoltara unui sistem național de cadastru pentru a oferi certitudine asupra titlului de proprietate, promovarea reformei funciare și consolidarea efectivă a terenurilor, în sprijinul obiectivelor de dezvoltare ale României”. 

Proiectul inclus în AXA prioritară 11 este elaborat să răspundă Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.

Proiectul major va fi implementat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu instituțiile subordonate, respectiv 40 de oficii de cadastru și publicitate imobiliară  și Centrul Național de Cartografie.

 Proiectul va asigura finanțarea din fonduri externe nerambursabile a lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 660 de unități administrativ teritoriale din mediul rural, cu o suprafață totală de 5,758,314 ha.

Lista acestor UAT-uri a fost stabilită de Comisia interministerială abilitată de lege și a fost adusă la cunoștință publică prin Ordinul comun nr. 6962/1743/389/1522/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 962 din data de 05 decembrie 2017.

Caracteristici și beneficii ale Proiectului Major

Prin acest proiect, imobilele din zonele rurale selectate din 40 de județe (județul Ilfov a fost exceptat fiind situat într-o zonă dezvoltată și Municipiul București fiind zonă urbană), datorită importanței lor pentru proiectele de infrastructură și expuse din punct de vedere social, vor fi înregistrate gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Obiectivele proiectului major sunt menite să contribuie la asigurarea securității juridice și transparenței drepturilor reale asupra proprietăților imobiliare din mediul rural, care vor fi înscrise gratuit în cadastru și cartea funciară.

Toate imobilele vor avea o referință spațială absolută pe harta cadastrală și nu vor mai exista suprapuneri ale imobilelor, ceea ce va contribui la îmbunătățirea eficienței si a transparenței tranzacțiilor pe piața imobiliară, stimularea consolidării terenurilor agricole, atragerea unor noi investiții in infrastructură și va oferi posibilitatea unei utilizări la scara mai largă și mai eficientă a fondurilor UE în România.  

Beneficiari și acțiuni

ANCPI este beneficiarul acestei Axei prioritare 11  și, pentru implementarea ei, a încheiat parteneriate cu cele 40 de oficii cadastru și publicitate imobiliară și cu Centrul Național de cartografie, instituții aflate în subordinea sa.

ANCPI va beneficia de dezvoltarea sistemului integrat de cadastru și carte funciară și de crearea unei baze de date unitare și complete a imobilelor din zonele selectate.

Autoritățile publice locale și populația din mediul rural vor fi beneficiari subsidiari ai proiectului prin înregistrarea gratuită a proprietăților și crearea unei baze reale și complete de impozitare a acestora.

Prin implementarea proiectului major, cetățenii vor beneficia de îmbunătățirea condițiilor economice și sociale, datorită clarificării situației proprietății, cu  implicații directe asupra bugetelor locale.

 În plus, vor fi create condițiile optime pentru realizarea strategiilor și programelor de dezvoltare regională și națională, precum și pentru facilitarea implementării proiectelor naționale de investiții în infrastructură și din alte domenii precum: agricultură, mediu, turism și agroturism etc., îndeplinind astfel pre-condițiile pentru accesarea finanțărilor din alte programe ale Uniunii Europene în domeniul dezvoltării infrastructurii locale (dezvoltarea rețelelor de utilități publice și a rețelelor stradale, reabilitarea clădirilor de interes public etc.), dar și în domeniul mediului și cel social. 

Mai mult, se vor crea premisele pentru securizarea și eficientizarea pieței funciare, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării mediului de afaceri.

Componentele și acțiunile  proiectului

Patru tipuri de acțiuni pot fi implementate prin axă, una dintre ele fiind înregistrarea sistematică a proprietăților imobiliare în zonele rurale selectate, inclusiv prin conversia în format digital a documentelor analogice existente. O altă acțiune este îmbunătățirea serviciilor de înregistrare a proprietăților, prin consolidarea capacității ANCPI și a institutiilor subordonate, respectiv oficiile de cadastru și publicitate imobiliara și Centrul Național de Cartografie. 

Componenta 1. Înregistrarea sistematică a proprietăților în zonele rurale selectate ale României

Această acțiune va include în principal realizarea lucrărilor sistematice de cadastru, organizarea campaniilor de conștientizare a cetățenilor, afișarea publică a rezultatelor, soluționarea cererilor de rectificare formulate de către deţinătorii imobilelor și se va finaliza cu deschiderea cărților funciare.

În cadrul campaniilor de conștientizare publică și în activitățile de cadastru sistematic ce se vor desfășura, vor fi implicați reprezentanți ai comunităților de romi, atât la nivel național, prin Agenția Națională pentru Romi, cât și local, prin birourile județene pentru romi organizate la nivelul consiliilor județene și experții locali pentru romi din cadrul primăriilor.

În cadrul acestei componente se vor realiza derularea unei campanii naționale de conștientizare publică în vederea informării cetățenilor cu privire la proiectul de înregistrare sistematică a imobilelor, precum și activitatea de verificare a calității lucrărilor de înregistrare sistematică realizate de către executanții acestor lucrări.

De asemenea, în cadrul acestei componente se va realiza scanarea cărților funciare analogice care conțin informații privitoare la imobile, se vor organiza sesiuni de instruire a personalului implicat în procesul de înregistrare sistematică din cadrul ANCPI, OCPI, executanții lucrărilor de înregistrare sistematică, primăriilor etc. 

Totodată, prin componenta 1 se vizează sprijinirea și dezvoltarea capacității instituționale a ANCPI și a instituțiilor din subordine, OCPI și CNC, prin: organizarea de sesiuni de formare a personalului acestor structuri în domeniile specifice de activitate (tehnic, juridic, economic, achiziții publice, comunicare și relații publice etc.), precum și organizarea a 4 vizite de studiu. 

Componenta 2 – Îmbunătățirea serviciilor de înregistrare a proprietăților

Prin această componentă se propune și upgradarea infrastructurii hardware de operare și stocare pentru aplicației informatice eTerra, prin care se asigură administrarea informațiilor de cadastru și de carte funciară, în vederea integrării informațiilor de cadastru și carte funciară, ca urmare a creșterii gradului înregistrării imobilelor în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

De asemenea, prin componenta 2 se vizează realizarea arhivării documentelor analogice existente în arhivele OCPI, care va asigura păstrarea și conservarea lor conform normelor legale, precum și realizarea unei arhive digitale a acestora în vederea protejării informațiilor care au stat la baza înregistrărilor în cadastru și în cartea funciară și accesul facil la aceste informații.

Componenta 3 – Management, strategie și tactici

Această componentă va asigura sprijinul necesar pentru coordonarea proiectului, administrare, achiziții, management financiar, raportare, monitorizare și evaluare. Proiectul va asigura fonduri pentru contractarea serviciilor de consultanță în vederea realizării monitorizării sociale a grupurilor vulnerabile în cadrul procesului de înregistrare sistematică, precum și realizarea auditului financiar extern al proiectului.


Te-ar putea interesa

Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2019 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate.


dcn.n-nxt.27