Gabriela Firea, prima ședință a CGMB, după retragerea sprijinului PSD

Gabriela Firea a convocat joi, 22 noiembrie 2018, începand cu ora 11:00, la sediul Primăriei Municipiului București, ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București. Pe ordinea de zi se află 85 de proiecte.

1. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a 20 autobuze ce fac obiectul contractului ,,Furnizare a 400 de autobuze urbane" nr. 737/05.06.2018

2. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea modificării contractului de delegare de gestiune încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport București STB – S.A.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de lucru pentru atribuirea locuințelor de serviciu de către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și serviciilor Medicale București, a documentelor necesare întocmirii dosarului, a criteriilor și punctajelor aferente pentru întocmirea listei de priorități

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și punctajelor pentru întocmirea listelor de priorități cât și a listei cu documentele necesare în vederea repartizării locuințelor sociale aflate în patrimoniul și administrarea Municipiului București

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Consolidarea imobilului din str. M. Kogălniceanu nr. 30, corp A + corp B", sector 5

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Eficientizare și modernizare a sistemului de iluminat public în Parcul Regele Mihai I (fost Herăstrău), prin utilizarea aparatelor de iluminat cu tehnologie LED, în coordonare cu realizarea sistemului de supraveghere video"

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotelor părți din imobilul situat în Municipiul București, Calea Victoriei nr. 134, sector 1, pe perioada executării lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea arhitectural-ambientală a anvelopei clădirii

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 341/30.08.2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Lărgire Șoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și Strada Barbu Văcărescu - Tronson II", în vederea continuării lucrărilor de interes public local

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului București în domeniul privat al municipiului București a corpurilor de clădire C3 și C11 din cadrul Spitalului Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu", în vederea casării și demolării

10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a imobilului compus din teren și construcții situat în str. Dr. Grozovici nr. 2 – 8, sector 2, București, precum și preluarea activității medicale a Centrului de Sănătate al Societății de Transport București STB S.A. de către Spitalul Clinic Colentina

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Fondului Imobiliar a zece imobile în scopul dezvoltării și regenerării urbane, precum și obținerii de venituri la bugetul local al Municipiului București, prin proceduri de tip P.P.P. – Parteneriat Public-Privat

12. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat la Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 176/11.10.2018, situat în București, str. Nicolae Pascu nr. 4, bl. R2, sc. A, et. 1, ap. 6, sector 3 și transmiterea acestuia în administrația Administrației Fondului Imobiliar

13. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunul imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 10/31.10.2018, situat în București, Str. Lt. Sachelarie Visarion nr. 16, bl. 118A, sc. A, et. 4, ap. 18, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

14. Proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului situat în Str. Batiștei nr. 14, sector 2, București, în baza exercitării dreptului de preemțiune al Municipiului București la vânzarea imobilelor monumente istorice

15. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a compoziției sculpturale Bustul Cosmonautului rus Yuri Gagarin și darea în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic

16. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului soclu și statuie General Constantin N. Hârjeu și darea în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic

17. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului București, a imobilului situat în Calea Văcărești nr. 348, sector 4, București

18. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București, a imobilului situat în str. Sfânta Vineri nr. 38 – 44, sector 3, București

19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârea C.G.M.B. nr. 51/2001 privind administrarea imobilului situat în Piața Amzei nr. 13, Sector 1, modificată și completată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 400/2018

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârea C.G.M.B. nr. 506/23.08.2018 privind transmiterea din administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București în folosință gratuită Universității de Medicină și Farmacie "Carol Davila" a unor părți din imobilele situate în Calea Plevnei nr. 17 – 21, sector 1 și în str. Eforie nr. 4 – 6, sector 5

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 201/2009 privind aprobarea amplasamentelor situate în Pasajul din Piața Universității pe care vor fi amenajate spații cu altă destinație decât aceea de locuință, conform profilelor de activitate stabilite precum și a documentației de organizare a procedurii de licitație publică cu strigare, în vederea închirierii acestora, în scopul amenajării de puncte de informare turistică

22. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București în administrarea Direcției de Peisagistică a Municipiului București a clădirii C2 situată în Parcul Cișmigiu

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 6 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 611/2017 privind cumpărarea imobilului situat în Bd. Regina Elisabeta nr. 32, sector 5, București (Cinema Lumina), cu destinația de spațiu cultural

24. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul situat în str. Aurel Vlaicu nr. 30-32 (actual 32A) , sector 2

25. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București terenul situat în str. Răduță Gheorghe, fn, sector 2

26. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București actriței Ileana Stana Ionescu

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Vieți Centenare"

28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Sănătate prin sport"

29. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Piața Gheorghe Anghelescu, general, spațiului public situat la intersecția dintre strada Mircea Vulcănescu, strada Theodor Aman, calea Griviței și bulevardul Dacia, sector 1, București

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a achiziționării imobilului situat în București, Bd. Regina Maria nr. 86-88, Corp C1 și Corp C3, sector 4

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a achiziționării imobilului situat în București, str. Lipscani nr. 43, sector 3

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a achiziționării imobilului situat în București, str. Sofia nr. 22, sector 1

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ – str. Ion Mincu nr. 19 - Sector 1

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ – str. Plutașilor nr. 71 – Sector 1

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - PUZ – Șoseaua Viilor nr. 57 – Lot 1 și Lot 2, sector 5, București

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Bulevardul Mărăști nr. 8 – sector 1

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului ,,Stimularea mobilității și descongestionarea traficului din Municipiul București"

38. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul București și Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România în vederea finanțării și realizării în comun a unor proiecte pentru dezvoltarea și consolidarea sectorului privat, cu precădere al întreprinderilor mici și mijlocii din Municipiul București

39. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî aderarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 la Asociația Româna pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM)

40. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea implementării proiectului educațional "Academia Copiilor Sector 2", prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în perioada 11 februarie – 21 decembrie 2019

41. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.

42. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Agrement București S.A.

43. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Turistica București S.A.

44. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Parking București S.A.

45. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Medicala București S.A.

46. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Publicitate și Afișaj București S.A.

47. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.

48. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.

49. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A.

50. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Consolidări S.A.

51. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.

52. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A.

53. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Companiei Municipale Cimitire București S.A

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului București la 30.09.2018

55. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018

56. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 530/23.08.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local pentru parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală Parking București S.A.

57. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 537/23.08.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local a activităților privind organizarea publicității, afișajului și reclamelor în locurile publice către Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.

58. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind serviciile de construire, modernizare, reparare și întreținere a arterelor de circulație, podurilor, viaductelor, pasajelor rutiere și pietonale subterane și supraterane și a lucrărilor de artă din compoziția acestora din Municipiul București, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 529/23.08.2018

59. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniului public și privat al municipiului București către Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A., aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 535/23.08.2018

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor planuri tarifare de decontare a serviciilor socio-medicale de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice și aprobarea unui nou plan tarifar de decontare a serviciilor de asistență socială cu cazare și servicii sociale administrative – Centrul Rezidențial Sfânta Teodora ale Companiei Municipale Medicala București S.A.

61. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului București pentru anul 2019

62. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru municipiul București pentru anul 2019

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului trimestrial (15.06.2018 – 15.09.2018) al stadiului realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate al Aerului în Municipiul București 2018-2022

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al Municipiului București

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării bilanțului energetic de termoficare al SACET București, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 556/2018

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea compensării valorice a pierderilor financiare ale RADET, înregistrate în anul 2017, datorită aprobării cu întârziere a ajustării tarifelor

67. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru tarifele de transport și distribuție a energiei termice livrată prin puncte termice urbane, de transport pentru consumatorii cu puncte termice proprii, de producție și distribuție la Centralele Termice de cvartal și de producere a energiei termice la centrala termică Casa Presei Libere, practicate de RADET București

68. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 120/28.03.2018 privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide din București pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale denumit Voucher – ul Materna București astfel cum a fost modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 260/04.05.2018

69. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 292/19.07.2017 privind acordarea unui stimulent financiar pentru copii cu handicap

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale către Asociația Centru Municipal pentru Dialog București, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, constituită prin asocierea Municipiului București cu Centrul pentru Tineret al Municipiului București și Centrul pentru Seniori al Municipiului București

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumurilor tarifelor speciale practicate de Școala de Artă, Universitatea Populară Ioan I. Dalles și Casa de Cultură Friedrich Schiller, instituții publice de cultură de interes local ale Municipiului București

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumurilor tarifelor practicate de Muzeul Municipiului București, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii de Artă București

74. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Masca

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Ion Creangă

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Municipiului București

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Teatrului "C.I. Nottara"

79. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Mic

80. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramaturgilor Români

81. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 3 și nr. 10 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 567/23.08.2018 privind aprobarea structurilor organizatorice ale unor spitale aflate în administrarea municipalității, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 650/26.09.2018

82. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 189/25.08.2016 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr. 550/2002

83. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii C.G.M.B. nr. 345/2016 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București

84. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 149/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București

85. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General Municipiului București pe perioada 23 noiembrie 2018 – 22 februarie 2019.

Vezi si: Firea, demisie PSD. Cristoiu: O vor sfâșia. Cea mai vulnerabilă

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

DC Media Group Audience

Copyright 2024 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel