PLAN de ”renaștere națională”. 11 măsuri pentru România

Partidul Forța Națională propune un plan de măsuri pentru România. 

”Partidul FORŢA NAŢIONALǍ considerǎ cǎ politicienii trebuie sǎ acţioneze dezinteresaţi iar activitatea lor trebuie sǎ fie pusǎ ȋn slujba poporului şi a ţǎrii şi sǎ serveascǎ cetǎţenilor şi interesului naţional, nu interesului personal sau de grup. Politica nu trebuie să fie un mijloc de promovare al intereselor proprii ci un mijloc prin care partidele şi politicienii să vină în sprijinul şi în apărarea cetăţenilor şi să reprezinte garanţia libertăţii şi prosperităţii lor. Conştienţi de criza profundǎ ȋn care se aflǎ România şi de datoria pe care o avem faţǎ de popor şi de ţarǎ şi luând în considerare gravele dezechilibre pe care deciziile actualilor guvernanţi le-au creat în economie şi în viaţa socială, în timp ce marea majoritate a cetăţenilor aşteaptă soluţii concrete şi imediate pentru a reînvia speranţa în viitorul lor şi al familiilor lor, Forţa Naţionalǎ propune tuturor partidelor responsabile şi tuturor persoanelor care doresc şi pot să se implice în salvarea ţării” arată un comunicat al partidului semnat de liderul Sorin Valeriu Naș.  

Iată, integral, planul susținut de Partidul Forța Națională: 

PLANUL RENAŞTERII NAŢIONALE

Care este alcătuit dintr-o serie de măsuri concrete şi a căror implementare nu mai suportă amânare, măsuri menite să rezolve problemele şi disfuncţionalităţile din prezent şi să prevină apariţia acestora pe viitor:

1. Asigurarea resurselor financiare, materiale şi umane ȋn vederea depǎşirii pandemiei de coronavirus şi ȋntocmirea unui plan naţional de acţiune pentru a preveni şi a acţiona eficient ȋn astfel de situaţii, ȋn viitor.

2. Lansarea programului "ROMÂNIA CAPITAL 2020" adresat tuturor ȋntreprinderilor active din economia naţionalǎ, indiferent de natura capitalului şi de domeniul de activitate, program destinat finanţării investiţiilor şi asigurǎrii capitalului de lucru necesare asigurǎrii continuitǎţii activitǎţilor ȋntreprinderilor, relansării economice, menţinerii numǎrului de locuri de muncǎ existent şi creării de noi locuri de muncă. Procedura de acordare a finanțării trebuie să fie una cât mai simplă, nedescriminatorie, fără condiționări excesive, garanții, evaluări sau alte documente birocratice astfel ȋncât ȋntreprinderile să beneficieze cât mai rapid de sumele necesare relansării activităților și va avea următoarele elemente principale:

Beneficiarii mǎsurii de finanţare: Beneficiarii mǎsurii de finanţare vor fi toate ȋntreprinderile active la data de 01.06.2020, indiferent de natura sau mǎrimea capitalului social şi al domeniului principal de activitate.

Modalitatea de acordare a finanţǎrii şi valoarea acesteia: Fiecare ȋntreprindere va beneficia din partea statului, de o finanţare nerambursabilǎ a capitalului de lucru necesar asigurǎrii continuitǎţii şi dezvoltǎrii acesteia, sub forma unui aport ȋn numerar la capitalul social al întreprinderii, efectuat la valoarea nominalǎ a pǎrţilor sociale şi/sau acţiunilor aferente capitalului social subscris şi vǎrsat de asociaţi/acţionari la data de 01.06.2020. Valoarea finanţarii aportului la capitalul social va fi ȋn sumǎ egalǎ cu de 6 ori valoarea capitalului social subscris şi vǎrsat de asociaţi la data de 01.06.2020 dacǎ aceasta este mai mică sau egalǎ cu 10.000 lei. Valoarea finanţarii aportului la capitalul social va fi ȋn sumǎ egalǎ cu de 4 ori valoarea capitalului social subscris şi vǎrsat de asociaţi la data de 01.06.2020 dacǎ aceasta este mai mare decât 10.000 lei şi mai mică sau egalǎ cu 25.000 lei. Valoarea finanţarii aportului la capitalul social va fi ȋn sumǎ egalǎ cu de 2,5 ori valoarea capitalului social subscris şi vǎrsat de asociaţi la data de 01.06.2020 dacǎ aceasta este mai mare decât 25.000 lei şi mai mică sau egalǎ cu 50.000 lei. Valoarea finanţarii aportului la capitalul social va fi ȋn sumǎ egalǎ cu de 2 ori valoarea capitalului social subscris şi vǎrsat de asociaţi/acţionari la data de 01.06.2020 dacǎ aceasta este mai mare decât 50.000 lei şi mai mică sau egalǎ cu 100.000 lei.Valoarea finanţarii aportului la capitalul social va fi ȋn sumǎ egalǎ cu valoarea capitalului social subscris şi vǎrsat de asociaţi/acţionari la data de 01.06.2020 dacǎ valoarea capitalului social este mai mare decât 100.000 lei. Suma maximǎ a finanţǎrii astfel obţinute de cǎtre o ȋntreprindere, indiferent de mǎrimea capitalului social, este de 500.000 lei.

Modalitatea tehnicǎ de acordare şi utilizare a finanţǎrii: Ȋn vederea obţinerii finanţǎrii, fiecare ȋntreprindere va deschide un cont special purtând denumirea "ROMÂNIA CAPITAL 2020", cont ȋn care va fi viratǎ finanţarea ȋn baza cǎreia va fi operatǎ majorarea capitalului social al ȋntreprinderii şi din care vor fi efectuate plǎţile ulterioare, până la utilizarea integrală a finanţării acordate.

Fiecare asociat/acţionar va primi cu titlu gratuit sub formǎ de pǎrţi sociale/acţiuni, o cotǎ parte din valoarea finanţǎrii, proporţional cu cota de capital social subscris şi vǎrsat de fiecare asociat/acţionar la data de 01.06.2020.

Capitalul astfel obţinut de cǎtre fiecare ȋntreprindere va putea fi folosit pentru finanţarea activitǎţii ȋntreprinderii. Vor putea fi efectuate orice plǎţi, cu excepţia plǎtilor privind rambursarea ȋmprumuturilor cǎtre asociaţi/acţionari, persoane fizice sau juridice altele decât instituţiile financiare bancare şi/sau nebancare şi/sau a rambursǎrii anticipate a ȋmprumuturilor contractate cu instituţiile financiare bancare şi/sau nebancare.

Programul "ROMÂNIA CAPITAL 2020" va asigura o infuzie de capital consistentǎ ȋn economia româneascǎ, atât prin sumele finanţate de cǎtre stat dar şi prin sumele cu care asociaţii/acţionarii ȋntreprinderilor beneficiare vor majora capitalul social al ȋntreprinderilor existente pentru a putea beneficia de o finanţare cât mai consistentǎ.

3. Demararea „PLANULUI NAŢIONAL PRIVIND REINDUSTRIALIZAREA ŢĂRII", refacerea şi dezvoltarea ţării prin iniţiativa, munca şi cu capitalurile româneşti. Acest plan constă ȋn ȋnfiinţarea a cel puţin două Fonduri Suverane de Dezvoltare şi Investiţii(FSDI), cu un capital iniţial, în numerar, de minimum 5 miliarde lei fiecare, FSDI care să asigure reindustrializarea rapidă a ţării prin programe de investiţii în sectoare cheie ale economiei. Aceste FSDI trebuie să asigure în cel mai scurt timp independenţa economică a României astfel încât cetăţenii să aibă certitudinea că ne putem descurca singuri în orice situaţie de criză. Fondurile Suverane de Dezvoltare şi Investiţii pot acționa ca factori de atenuare a riscurilor naturale contribuind la o bază de capital mai stabilă și la o volatilitate sistemică redusă. Fondurile Suverane de Dezvoltare şi Investiţii pot deveni investitori importanți în economia naţionalǎ şi chiar globală. Ele nu sunt doar o sursă de capital, ci și instrumente de politică internǎ şi externă. Totodatǎ, astfel de fonduri pot fi utilizate atât pentru dezvoltarea pieţei de capital cât şi pentru realizarea unor proiecte mari de investiţii. Strategia de investiții a acestor fonduri va fi direcționată ȋn principal spre domenii strategice și pentru a controla strategic companii importante din sectoare cheie, cum ar fi infrastructura, telecomunicațiile, energia, cercetarea, inteligenţa artificialǎ, etc.

4. Implementarea unui pachet de măsuri(organizatorice, stimulative, fiscale, procedurale) imediate menite să conducă la dezvoltarea pieţei de capital româneşti care trebuie sǎ devinǎ ȋn cel mai scurt timp principala sursǎ de finanţare a companiilor româneşti dar şi a marilor proiecte de infrastructurǎ. Piaţa de capital constituie coloana vertebralǎ a oricǎrei economii şi reprezintǎ cea mai ieftinǎ sursǎ de finanţare atât pentru companii, indiferent de natura capitalului(privat sau de stat) cât şi pentru autoritățile locale, regionale, organisme guvernamentale sau chiar pentru Guvern. Din aceastǎ perspectivǎ, dezvoltarea pieţei de capital din România se constituie ȋntrunul din principalele obiective prin care poate fi implementat Planul Renaşterii Naţionale.

5. Ȋnființarea Autorităţii Naţionale pentru Situaţii de Urgenţă(ANSU), autoritate care va avea ca obiective imediate elaborarea de reguli şi proceduri obligatorii pentru asigurarea continuităţii activităţilor socio-economice în situaţii de criză, provocate de catastrofe naturale, calamităţi, epidemii, pandemii, arme biologice, chimice sau de altă natură, etc. Autoritatea Naţională pentru Situaţii de Urgenţă va fi înfiinţată ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, aflată sub controlul Parlamentului, conducerea acesteia urmând a fi alcătuită din specialişti cu experienţă în gestionarea situaţiilor de criză enumerate mai sus şi numită de către Parlament. De ce este nevoie de o autoritate nouă care să gestioneze situațiile de urgență și care să se afle sub controlul Parlamentului? Pentru că actuala formă de organizare a Inspectoratelor pentru Situații de Urgență, atribuțiile stabilite prin legislație și acțiunile ȋntreprinse, inclusiv ȋn perioada ȋn care a fost instituită starea de urgență generată de epidemia de COVID-19, s-a dovedit ineficientă iar măsurile privind restrângerea drepturilor si libertăților fundamentale ale cetățenilor ridică mari probleme de constituționalitate și legalitate. Pe de altă parte, Constituția României prevede că exercițiul drepturilor și libertăților fundamentale nu poate fi restrâns decât prin lege și că singura autoritate legislativă a țării este Parlamentul. Drept urmare, rolul Autorităţii Naţionale pentru Situaţii de Urgenţă trebuie să fie unul preventiv, de reglementare, control, dispunere de măsuri și de sancțiuni. Desigur, vremurile de criză impun soluții excepționale, precum cele privind restrângerea temporară a unor drepturi și libertăți. Ele pot fi propuse de Autoritatea Naţională pentru Situaţii de Urgenţă sau de alte instituții ȋnsă trebuie aprobate prin vot de către Parlament. Este importantă înfiinţarea unei astfel de autorităţi independente şi cu atribuţii bine definite, pentru ca orice situaţie de criză din viitor să ne găsească pregătiţi, să putem reacţiona imediat și eficient ȋn astfel de situații dar şi preventiv, să fie asigurate toate materialele, aparatura, echipamentele, infrastructura necesară şi pentru a crea un cadru unitar de acţiune, în domeniile vieţii sociale şi economice, astfel încât să fie asigurată continuitatea tuturor activităţilor.

6. Asigurarea resurselor financiare, materiale şi umane necesare ȋnfiinţǎrii unui/unor institut/institute de cercetǎri naţionale, de importanţǎ strategicǎ, axate ȋn principal pe cercetǎri ȋn domeniul medical şi al biologiei, al biotehnologiilor, nanotehnologiilor şi a oricărui alt domeniu ştiinţific, obiectiv obligatoriu pentru asigurarea siguranţei naţionale, a suveranităţii, independenţei şi unităţii statului român, a securității fizice și a sănătății cetățenilor români.

7. Reformarea radicală a sistemului sanitar din România şi elaborarea unui Plan Naţional privind construcţia unor spitale noi, pe ȋntreg cuprinsul ţǎrii, moderne, cu toate facilităţile, dotările şi echipamentele necesare desfăşurării în condiţii de siguranţă maximă a activităţii personalului medical şi auxiliar, atât în ce priveşte activitatea curentă cât şi în situaţii de criză. Este obligatorie resetarea ȋntregului sistem sanitar și construirea de spitale noi, ȋntrucât majoritatea spitalelor de stat sunt virusate la propriu și la figurat, iar alocarea de sume de bani pentru „modernizare" sunt bani publici aruncați. Este nevoie să construim din temelii spitale noi, moderne, ȋn care regulile și procedurile de acces, de tratament, de sterilizare și auxiliare să fie aplicate cu strictețe din prima zi de funcționare. Doar așa contribuția pentru asigurări de sănătate plătită va avea efecte benefice asupră sănătății fiecărui contribuabil ȋn parte și a națiunii ȋn ansamblu.

8. Reformarea radicală a sistemului de învăţământ şi elaborarea unui Plan Naţional privind construcţia de noi unităţi de învăţământ, la toate nivelurile, pe tot cuprinsul ţării. Actualii guvernanți nu au ȋn prezent soluții privind ȋncheierea anului școlar curent, ȋn condițiile ȋn care noul an școlar ar trebui să ȋnceapă ȋn mai puțin de 5 luni. Este responsabilitatea noastră de a veni cu o reformă radicală a ȋntregului sistem de ȋnvățământ, la toate nivelurile, ținând cont și de posibilitatea apariției ȋn viitor a unor noi situații epidemiologice sau de altă natură. Actualul sistem de ȋnvățământ este unul neperformant, bazat pe cantitate, pe ȋnvățare mecanică, fără o componentă spirituală, un sistem ȋn care copiii, adolescenții și studenții sunt apreciați ȋn funcție de cantitatea de informații memorate, animați fiind doar de aspectul material, fără ȋncredere ȋn forțele proprii, fără un sens viață, fără respect față de ceilalți și față de sine. Este nevoie de o reformare radicală a ȋntregului sistem, pornind de la construirea de noi unități de ȋnvățământ până la o nouă abordare a metodelor de predare și ȋnvățare, bazate pe stimularea creativității, pe deschiderea de noi orizonturi, pe respectul față de ceilalți și față de sine, pe tradițiile și pe cultura noastră națională, un sistem care să-i pregătească și să-i ajute pe tineri să-și găsească rostul lor ȋn viață.

9. Elaborarea unui masterplan care sǎ asigure interconectarea la nivel naţional şi european a tuturor serviciilor de transport atât ȋn ce priveşte transportul de persoane cât şi a celui de marfǎ, indiferent de specificul lor: transport terestru auto, feroviar şi feroviar de mare vitezǎ, transport maritim, fluvial şi instalaţii portuare, transport aeronautic şi instalaţii aeroportuare, etc.

10. Lansarea unui Plan Național de Sprijinire a Producătorilor Agricoli și a Fermierilor Români, plan care să asigure subvenționarea producătorilor agricoli și fermierilor români cel puțin la nivelul celor mai dezvoltate state din Uniunea Europeană, asigurându-se astfel condiții concurențiale similare celor din celelalte țări ale UE. Ȋn acest fel românii nu vor mai fi nevoiți să-și caute un loc de muncă în străinătate unde sunt tratați ca niște sclavi și vor putea munci ȋn țară, aducând-și totodată aportul la salvarea economiei și la renașterea agriculturii românești.

11. Lansarea Planului Național pentru Mărirea Suprafețelor Ȋmpădurite din România și de Protejare a Suprafețelor Existente, plan prin care toți proprietarii de păduri(persoane fizice sau juridice, publice sau private) vor beneficia anual de o subvenție din partea statului, acordată pentru suprafața ȋmpădurită deținută. Subvenția acordată va fi una consistentă, astfel ȋncât să asigure nu doar oprirea defrișărilor ilegale a pădurilor ci și ȋmpădurirea de noi suprafețe.

Finanțarea acestor măsuri necesită sume mari de bani, ȋnsă FORȚA NAȚIONALĂ, prin specialiștii ei, are soluții pentru asigurarea tuturor acestor sume, fără a apela la creditori de tipul Fondului Monetar Internațional al cărui scop este de a ne ȋnrobi pe vecie.

Guvernul trebuie să vină cu soluții concrete, imediate, iar deciziile guvernanților trebuie să fie ȋn folosul cetățenilor și direct controlate de aceștia. Este nevoie urgentă de sprijinirea capitalului românesc, a producătorilor agricoli și a fermierilor români astfel ȋncât să fie create locuri de muncă cu salarii decente pentru toţi cetăţenii. Este nevoie de asigurarea continuităţii tuturor activităţilor vieţii sociale, economice şi politice, de reindustrializarea ţării și de servicii publice în interesul cetăţeanului pe întreg cuprinsul ţării. Toate judeţele şi regiunile ţării trebuie să beneficieze de aceeaşi atenţie din partea statului(nu doar ȋn ce privește instituirea stării de urgență) şi de programe economice și sociale, în vederea înlăturării decalajelor şi asigurării unui trai decent pentru toţi cetăţenii României.

FORȚA NAȚIONALĂ propune tuturor cetățenilor României și tuturor partidelor responsabile acest PLAN AL RENAȘTERII NAȚIONALE și chemăm alături de noi pe toți aceia care pun mai presus de toate interesul poporului şi a ţării!

Așa să ne-ajute Dumnezeu!”. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

DC Media Group Audience

Copyright 2024 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel