Ce proiecte au fost adoptate în şedinţa de Guvern

Proiectele de acte normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 22 octombrie 2020.

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea unor măsuri urgente pentru asigurarea necesarului de medicii pe durata riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID -19

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind adoptarea unor măsuri de sprijin din fonduri externe nerambursabile în sectorul agro-alimentar

3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvermului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţiile de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-Cov-2

4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii


II. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovinei privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate

2. PROIECT DE LEGE privind înfiinţarea Institutului Teologic Creştin după Evanghelie Timotheus din Bucureşti

3. PROIECT DE LEGE privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European (EPPO)

III. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru completarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituţiilor din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Sănătăţii şi unităţilor subordonate, unităţilor sanitare şi serviciilor de asistenţă socială în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.121/2014 privind eficienţa energetică

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea Acordului de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Creditor şi România, în calitate de Împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 EUR, semnat la Bucureşti, la 8 octombrie 2020 şi la Bruxelles, la 19 octombrie 2020

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru prorogarea unor termene

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

IV. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi, ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local şi pentru modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea Naţională a Sării S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru Societatea CUPRU MIN S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu

7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 29 iunie 2020 şi la Bucureşti la 16 iulie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

8. HOTĂRÂRE pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei

9. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.241/2018 pentru aprobarea participării României la Expoziţia mondială 2020 Connecting Minds, Creating the Future, Dubai, Emiratele Arabe Unite

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Bistriţa-Năsăud, Harghita, Sibiu şi municipiul Bucureşti

11. HOTĂRÂRE privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1013/2018 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfăşurării activităţilor specifice Autorităţii Electorale Permanente

12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiţii "Port Brăila - Lucrări de infrastructură portuară a sectorului portuar din Incinta Bazin Docuri"

13. HOTĂRÂRE privind aprobarea desfiinţării Sălii Polivalente situată în Municipiul Tulcea, str. Isaccei nr. 18, judeţul Tulcea, în vederea realizării, pe acelaşi amplasament, a obiectivului de investiţii "Construire Sală Polivalentă municipiul Tulcea"

14. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Corund, judeţul Harghita

16. HOTĂRÂRE pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

17. HOTĂRÂRE privind înfiinţarea pe lângă Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii pentru finanţarea activităţilor de înregistrare sistematică a imobilelor aflate în domeniul public de interes naţional şi în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

18. HOTĂRÂRE pentru modificarea poziţiei nr. 26 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

19. HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" al judeţului Satu Mare, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" al judeţului Satu Mare a unui teren şi comasarea acestuia cu alt imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" al judeţului Satu Mare, actualizarea valorii de inventar a imobilului rezultat în urma comasării, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

20. HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a actualizării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru unele părţi ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu

21. HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

22. HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Cojanu Gheorghe din funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de inspector guvernamental

23. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către doamna Preda Elena

24. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către doamna Goleac Nicoleta-Matilda

25. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Berbeceanu Traian

26. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către doamna Moiseanu Adina-Claudia

27. HOTĂRÂRE privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii

28. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

29. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

30. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome "Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

31. HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a Autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 116+070 - 119+600; 119+700 - 122+270; 122+390 - 126+630; 126+730 - 128+290; 128+390 - 131+700; 131+800 - 132+390 de pe raza localităţilor Perişoru, Ştefan cel Mare şi Borcea, judeţul Călăraşi"

32. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial"

33. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Glodeni, judeţul Dâmboviţa

34. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale a zăcământului de apă minerală terapeutică din perimetrul VIZANTEA-MĂNĂSTIREASCĂ, judeţul Vrancea

V. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: modificarea Memorandumului nr. 17.233/10.12.2014, cu tema: "Programul Naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor" "Cartierul pentru Justiţie" - complex urbanistic destinat sediilor unor instituţii aparţinând sistemului judiciar" "Programul Naţional de consolidare a infrastructurii parchetelor"

2. MEMORANDUM cu tema: Finanţarea în cadrul POIM 2014 - 2020 a proiectelor regionale de dezvoltare a infrastructurii de apă/apă uzată aflate în stadiu avansat de pregătire

3. MEMORANDUM cu tema: Necesitatea redeschiderii apelului de proiecte "Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19", pentru acţiuni de tip B - Crearea unor capabilităţi medicale mobile / formaţiuni medicale mobile de diagnostic şi tratament utilizate în combaterea răspândirii COVID-19 / spitale modulare rol 1, 2 şi 3 / containere de logistică medicală, în cadrul POIM

VI. INFORMĂRI

1. NOTĂ DE INFORMARE cu tema: Informare privind pregătirea exercitării dreptului de vot în străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

2. INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

3. INFORMARE privind situaţia referitoare la utilizarea schemelor de ajutor de stat în contextul pandemiei

4. NOTĂ DE INFORMARE cu privire la Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-CoV-2, aferent POIM AP 9

VII. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 13 iniţiative legislative

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

DC Media Group Audience

Copyright 2024 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel