ANI: Primari şi consilieri locali, în incompatibilitate/conflict de interese. Lista

Incidente de integritate anunţate de ANI: 9 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010.

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală în cazul a nouă persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:

"FILIP OVIDIU FLORIN, Primar al Comunei Drăghiceni, Jud. Olt şi fost Viceprimar
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de viceprimar, a semnat la data de 01 noiembrie 2018 o Dispoziţie referitoare la prelungirea contractului individual de muncă încheiat între C.L. Drăghiceni şi soţia persoanei evaluate şi Actul adiţional la acest contract, încălcând astfel prevederile art. 70, art. 71 şi art. 76, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

TARA FLORIAN VASILE, fost Primar al Comunei Râu Sadului, Jud. Sibiu
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului 2016-2020, întrucât a exercitat simultan cu funcţia de primar al Comunei Râu Sadului şi funcţia de administrator al unei societăţi comerciale, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

ION MARIAN, Consilier local în cadrul C.L. Belciugatele, Jud. Călăraşi
INCOMPATIBILITATE

În perioada 27 octombrie 2020 - 22 martie 2021, a deţinut simultan cu funcţia de Consilier local al comunei Belciugatele şi funcţia de Şef Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului Comunei Belciugatele, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

DINESCU COSMIN-IONEL, fost Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Valea Danului, Jud. Argeş
INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului 2016-2020, întrucât, a exercitat simultan cu calitatea de consilier local în cadrul C.L. al Comunei Valea Danului şi o funcţie în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Valea Danului, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

DANEŞ MIHAI, fost Consilier local în cadrul C.L. Sector 6 Bucureşti
INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local, respectiv 2016 - 2019, societatea comercială la care acesta deţine calitatea de asociat şi funcţia de administrator a încheiat 67 contracte de furnizare produse cu unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, 5 contracte de furnizare produse cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 (instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local Sector 6), în baza cărora societatea a încasat suma totală de 133.105,13 Lei. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

ŞULAR ŞTEFAN AUREL, fost Consilier local în cadrul C.L. al Comunei Vătava, Jud. Mureş
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ŞI SESIZARE PARCHET

În perioada 2017 - 2020 a votat şi adoptat 4 hotărâri privind aprobarea bugetelor locale, în urma cărora Primăria Comunei Vătava a emis 28 facturi către două societăţi comerciale al căror administrator este fratele persoanei evaluate, creându-se astfel un avantaj patrimonial pentru acesta în sumă totală de 53.774,37 Lei. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 şi art. 71 din Legea nr. 161/2003, prevederile art. 75, lit. a) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004 şi prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 coroborat cu prevederile art. 228 din Codul administrativ. Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către ŞULAR ŞTEFAN AUREL a infracţiunii de folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal.

MARIN MARIN, fost Consilier local în cadrul C.L. Săbăreni, Jud. Giurgiu
INCOMPATIBILITATE

În perioada 24 iunie 2016 - 20 octombrie 2020, MARIN MARIN a exercitat simultan atât funcţia de consilier local cât şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul Primăriei Comunei Săbăreni, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr.161/2003.

POPA FLORIN, Comisar şef de poliţie - Şeful Poliţiei Municipiului Târgu Secuiesc din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna
INCOMPATIBILITATE

În perioada 11 februarie 2020 - 16 februarie 2021, persoana evaluată a deţinut şi exercitat simultan cu funcţia publică cu statut special în cadrul I.P.J. Covasna şi funcţia de vicepreşedinte 1 cu organizarea, promovarea şi desfăşurarea activităţilor sociale în cadrul Asociaţiei Internaţionale a Poliţiştilor Secţia Română, încălcând astfel prevederile art. 6, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 364/2004 coroborate cu prevederile art. 2, alin. (4) din O.U. nr. 20/2020.

UŢĂ MARIUS, Funcţionar public în cadrul Primăriei Mun. Râmnicu Vâlcea, Jud.Vâlcea
INCOMPATIBILITATE

În perioada 2013 - 2019, UŢĂ MARIUS a exercitat simultan cu funcţia publică de inspector la Compartimentul Energetic - Direcţia Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei Mun. Râmnicu Vâlcea şi funcţia de administrator în cadrul unor asociaţii de proprietari/locatari, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. DINESCU COSMIN-IONEL şi TARA FLORIAN VASILE nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:- art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative";

- art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public";

- art. 76, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia" (1) Primarii şi viceprimarii, (...) sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută";

- art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Funcţia de primar şi viceprimar, (...) este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: d) funcţia de (...) administrator, (...) la societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (...)";

- art. 88, alin. (1), lit c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: (...) c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respective".

- art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Consilierii locali (...) care au funcţia de (...) administrator, (...) precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective";

- art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice. Funcţionarii publici, funcţionarii publici parlamentari şi funcţionarii publici cu statut special pot exercita funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public, funcţionar public parlamentar sau funcţionar public cu statut special, potrivit fişei postului";

- art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia "Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv".

- art. 77, alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia" (...) consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali (...) sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei;

- art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia "Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4 indice 1) şi art. 101 alin. (3 indice 1)";

- art. 228, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019, potrivit căruia "Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali (1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv (...)";

- art. 6, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 364/2004, potrivit căruia "Avizul de desemnare în poliţia judiciară se retrage de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ori procurorul desemnat în acest sens, atunci când se constată, după caz: b) existenţa unei stări de incompatibilitate potrivit art. 2 alin. (4)".

- art. 2, alin. (4) din O.U. nr. 20/2020, potrivit căruia "Calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior".

"Persoana (...) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului".

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare", transmite ANI

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

DC Media Group Audience

Copyright 2024 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel